Durga Puja 2023 Dates

Mahishasura Mardini strotra

Download Mahishasura Mardini stotram

Download Mahishasura Mardini stotram

Mahishasura Mardini Stotra | महिषासुर मर्दिनि स्तोत्रम् Durga Chandi Path in English/Bengali/Sanskrit Click Here Mahishasura Mardini Stotra in Hindi महिषासुरमर्दिनिस्तोत्रम् अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते । भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते…